Allama Syed Kamal Haider Rizvi


Topic : Quran Aur Asma-e-Muqadas Kay Masadiq
Location : Khaima-E-Sadat, Lahore, Pakistan